Azərbaycanda tibb işçiləri arasında koronavirusa yoluxma mövcuddur – RƏSMİ

ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 18, 2020: A medical worker in a protective suit takes swabs from a patient at St Petersburg City Polyclinic No 19 carrying out COVID-19 testing in the Frunzensky District; since March 16, St Petersburg residents have had an opportunity to do coronavirus tests in any city district. Peter Kovalev/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Âðà÷ â êîìáèíåçîíå õèìè÷åñêîé çàùèòû áåðåò ìàçîê ó ïàöèåíòà íà àíàëèç íà êîðîíàâèðóñ â ïîëèêëèíèêå ¹19 Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà. Ñ 16 ìàðòà 2020 ãîäà âñå æèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ìîãóò áåñïëàòíî ñäàòü àíàëèçû íà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Ïóíêòû çàáîðà áèîìàòåðèòàëà äëÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ äîáðîâîëüíî îáñëåäîâàòüñÿ íà íàëè÷èå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ðàáîòàþò â êàæäîì ðàéîíå ãîðîäà. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

“Tibb işçiləri arasında koronavirusa yoluxma halları mövcuddur. Pandemiya xəstəxanasında bir yoluxma halı var”.

Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu hallar pandemiya ilə məşğul olmayan xəstəxanalarda baş verib:

“Asimtomatik pasiyentlər digər patologiyalarla müraciət edir. Tibb müəssisəsində çalışan, xüsusilə orta tibbi personal işinə düzgün yanaşmadıqda belə hallar baş verir. Tibb işçilərinin özlərini qoruması üçün təlimatlar hazılamışıq”.

Sədr qeyd edib ki, tibb işçilərini risklər gözləyir:

“Tibb işçiləri arasında yoluxma hallarının sayı digər ölkələrlə müqayisədə çox deyil. Pandemiya xəstəxanaları lazımi vasitələrlə təchiz olunub. Başqa xəstəxanalarda olan çatışmazlıqlar da aradan qaldırılır”.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir