Putinin böyük mətbuat konfransının tarixi açıqlandı

MOSCOW, RUSSIA – DECEMBER 20, 2018: Russia's President Vladimir Putin gives an annual end-of-year news conference at Moscow's World Trade Centre. Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ áîëüøîé åæåãîäíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Öåíòðå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè íà Êðàñíîé Ïðåñíå. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin illik böyük mətbuat konfransı 19 dekabrda keçiriləcək.

Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti informasiya yayıb.

“Rusiya Federasiyası Prezidentinin Mətbuat Xidməti və İnformasiya İdarəsinin Akkreditasiya Şöbəsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin illik böyük mətbuat konfransında iştirak etmək üçün akkreditasiyaya başlayır.

Mətbuat konfransı 2019-cu ilin 19 dekabrında keçiriləcək”, – mətbuat xidmətindən bildirilib.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir